ASSOCIACIÓ D’HUMANITATS DIGITALS CATALANES

ESTATUTS

Capítol I. Denominació, fins, domicili i àmbit

Article 1
Amb la Denominació «Associació d’Humanitats Digitals Catalanes» es constitueix una associació sense ànim de lucre que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE 73, de 26 de març) i els seus estatuts.

Article 2
Aquesta associació es constitueix per temps indefinit.

Article 3
Els fins d’aquesta associació són:
a) Promoure i donar visibilitat als projectes que treballin des de les humanitats digitals desenvolupats sobre l’àmbit català.
b) Crear una xarxa d’investigadors, professors, estudiants, gestors i curadors implicats i interessats en les Humanitats Digitals.
c) Organitzar esdeveniments de difusió de les humanitats digitals mitjançant congressos, reunions i seminaris per intercanviar idees i generar sinergies de col·laboració.
d) Promoure el desenvolupament de processos formatius vinculats a les humanitats digitals.
e) Defensar el valor de la recerca i ensenyament digitals davant les institucions polítiques.
f) Establir punts d’unió entre les universitats, el sector cultural i les indústries creatives a Catalunya.
g) Oferir als membres d’AHDCat suport en els seus projectes, estudis i investigacions.
En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 4
Per al compliment d’aquests fins es realitzaran les següents activitats:
a) Creació i manteniment d’un registre d’institucions —públiques o privades—, altres associacions, fundacions, empreses mercantils i persones físiques individuals l’activitat i interessos principals de les quals estiguin relacionats amb les Humanitats Digitals.
b) Participació activa en projectes que coincideixin amb els fins de l’associació per potenciar la difusió dels resultats obtinguts entre tots els contactes registrats a la base de dades de l’Associació, amb l’objectiu de dinamitzar les sinergies que generin els nous projectes que se’n derivin.
c) Aportació del coneixement en l’àmbit de la cultura i la fabricació digitals dels associats i les associades a tota aquella organització o persona que ho necessiti, tot facilitant la promoció de projectes que compleixin amb les finalitats recollides en aquests Estatuts.

 

Podeu llegir el document complert en PDF estatutsAHDCat